MODUL A: V ÚVODE sa dozviete o tom, ako sa stať vzdelávateľom pre oblasť podnikania, a to pomocou série otázok formulovaných na vyvolanie zvedavosti. Tento modul predstavuje ak rámec EntreComp a pomôže vám, učiteľom, vidieť nové spôsoby pre vaše metódy vyučovania.

Základným cieľom tohto modulu je predstaviť, analyzovať a porovnať rôzne metódy učenia kreatívnemu spôsobu myslenia počas vzdelávacieho procesu. Tento modul vám pomôže pretaviť nové nápady a riešenia do každodennej práce. 

V tomto module by ste sa mali naučiť, ako vysvetliť svojim študentom význam termínu HODNOTA v širokom kontexte. Pomocou viacerých praktických príkladov by ste mali žiakov viesť evolučným procesom chápania hodnoty.

Cieľom tohto modulu je stimulácia učiteľov podnikania, aby použili svoje vlastné silné stránky a pomohli žiakom objaviť svoju motiváciu, talent, silné stránky a vášeň. Modul sa zameriava na to, prečo je take dôležité zistiť, čo máte radi a vedieť sa svojim záujmom venovať.

Cieľom Modulu E: ČO MÁM A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ je poskytnúť vám návod na to, ako vašich žiakov naučiť porozumieť zdrojom v širšom zmysle, motivovať ich k zodpovednému využívaniu zdrojov, pochopiť dôležitosť zdieľania zdrojov, pochopiť základné ekonomické a finančné kocepty prevádzkovania firmy a naučiť ich, ako efektívne komunikovať a získavať podporu potrebné pre začatie podnikania.

Cieľom MODULU F: POKÚŠANIE SA, VYUŽÍVANIE ŠANCÍ je pomôcť učiteľom podnikania pripraviť a podporiť ich žiakov, aby preukázali iniciatívu, pokúšali sa riešiť špecifické problémy a plánovať realizáciu navrhovaných riešení. Pre tento účel budú predstavené rôzne nástroje, metódy a praktické cvičenia. Modul sa zameriava najmä na posilnenie zmyslu pre iniciatívu a na budovanie schopností riešiť problémy.


Modul sa zameriava na hodnotenie a validáciu skúseností získaných počas vzdelávania, ako aj na monitorovani a hodnotenie vplyvu spôsobu vzdelávania vytvoreného počas všetkých predchádzajúcich moduloch.