МОДУЛОТ А : Започни, ќе го воведе концептот за постанување на обучувач за претприемништво преку серија на прашања на “љубопитност’’.Модулот исто така ќе  ја воведува рамката EntreComp и ќе ви помогне, едукаторот, да ги видите новите начини напред во рамките на вашиот сопствен контекст на учење.

Клучната цел на овој модул е да ги презентира, анализира и споредува различните методи на предавање на вештини за креативно размислување во процесот на учење. Модулот ќе ви овозможи да воведете свежи идеи и решенија.

Во рамките на овој модул треба да научите како да им се објасни на учениците значењето на терминот ВРЕДНОСТ во поширока содржина. Преку број на практични примери, треба да ги водите студентите во рамките на еволутивниот процес на разбирање на вредноста.

Целта на овој модул е да ги стимулираме претприемачките обучувачи да ги користат сопствените сили за да им помогнат на учениците да откријат која е нивната мотивација, таленти, силни страни и страст. Модулот ќе стави акцент на тоа зошто е толку важно да се најде она што го сакате и да бидете во можност да ја следите таа страст.

Овој модул се фокусира на уште еден важен предмет за поттикнување на претприемачкиот дух кај вашите ученици - разбирање и управување со ресурси, развивање на финансиска и економска писменост и собирање на потребната поддршка за започнување и управување со вложувањето. 

Целта на овојМОДУЛ Ф: ДА ПРОБАШ ДА СИ ДАДЕШ ШАНСА е да им се помогне на претприемачките обучувачида ги подготват и да ги поддржат своите ученици да покажат иницијатива, да започнат да решаваат конкретен проблем и да го планираат спроведувањето на предложеното решение. Со оваа цел ќе се воведат различни алатки, методи и практични вежби. Модулот конкретно помага да се поттикне чувство на иницијатива и вештини за решавање проблеми.

Jадрото на Модул Г е да ги анализира вештините како "Соработка", "Планирање и управување" и "Учење преку искуство", кои се средство за оценување на сите останати компетенции анализирани во модулите од А до Ф и да обезбедат релевантни проценки и мониторинг извештаи, стратегии и алатки.