MODIWL A: Bydd DECHRAU ARNI yn cyflwyno'r cysyniad o ddod yn addysgwr entrepreneuraidd trwy gyfres o gwestiynau 'dan arweiniad chwilfrydedd'. Bydd y modiwl hefyd yn cyflwyno'r fframwaith EntreComp ac yn eich helpu chi, yr addysgwr, i weld ffyrdd newydd ymlaen o fewn eich cyd-destun dysgu eich hun. 

Prif nod y modiwl hwn yw cyflwyno, dadansoddi a chymharu dulliau gwahanol o addysgu sgiliau meddwl yn greadigol yn y broses ddysgu. Bydd y modiwl yn eich galluogi i gyflwyno syniadau ac atebion newydd i'ch gwaith o ddydd i ddydd.

Yn y modiwl hwn dylech ddysgu sut i egluro i'ch myfyrwyr beth yw ystyr y term GWERTH mewn cyd-destun eang. Gan ddefnyddio nifer o enghreifftiau ymarferol, dylech dywys y myfyrwyr trwy'r broses esblygol o ddeall gwerth

Diben y modiwl hwn yw ysgogi addysgwyr entrepreneuraidd i ddefnyddio eu cryfderau eu hunain i helpu dysgwyr i ddarganfod beth yw eu cymhelliant, eu talentau, eu cryfderau a'u hangerdd. Byddwn yn rhoi sylw manylach i pam y mae mor bwysig dod o hyd i'r hyn y mae gennych ddiddordeb angerddol ynddo, a gallu dilyn y diddordeb hwnnw.

Mae'r modiwl hwn (Modiwl E) yn canolbwyntio ar bwnc pwysig arall ar gyfer meithrin ysbryd entrepreneuraidd ymysg eich myfyrwyr – deall a rheoli adnoddau, datblygu llythrennedd ariannol ac economaidd a chasglu'r gefnogaeth y mae ei hangen ar gyfer dechrau a rhedeg menter.

Nod MODIWL F: MYND AMDANI, MANTEISIO AR GYFLE yw helpu addysgwyr entrepreneuriaeth i baratoi a chefnogi eu myfyrwyr i ddangos menter, rhoi cynnig ar ddatrys problem benodol, a chynllunio'r gwaith o weithredu'r ateb arfaethedig. Bydd amrywiaeth o adnoddau, dulliau ac ymarferion ymarferol yn cael eu cyflwyno i'r perwyl hwn. Mae'r modiwl yn helpu'n benodol i feithrin ymdeimlad o flaengaredd a sgiliau datrys problemau. 

Gyda'r diben cyffredinol o ganolbwyntio ar greu arfer gorau, gweithio gyda rhanddeiliaid, a gwerth gweithio ar draws sectorau e.e. ymgysylltu â rhanddeiliaid ym myd addysg, busnes a rhanddeiliaid cymunedol, nod y modiwl hwn yw asesu a dilysu'r profiad dysgu, yn ogystal â monitro a gwerthuso effaith y llwybr dysgu a ddatblygwyd yn ystod yr holl fodiwlau blaenorol. Felly, craidd Modiwl G yw dadansoddi cymwyseddau "Gweithio gydag eraill", "Cynllunio a rheoli" a "Dysgu trwy brofiad", sef y ffordd o adolygu'r holl gymwyseddau yr ymchwilir iddynt ym modiwlau A i F, a darparu offer, strategaethau a rhesymeg monitro ac asesu perthnasol.